Đoạt Khoáng

Hoan nghênh các anh hùng đến với Võ Thần 3D.

 

Chiếm giữ các mỏ khoáng, thu về những tài nguyên giá trị cùng với đó là tranh đoạt mỏ khoáng của người chơi khác sẽ mạng lại lợi ích to lớn. Hãy đến tham gia Đoạt Khoáng để chứng tỏ bản lĩnh và sức mạnh bản thân.

 

I. Giới thiệu

- Thời gian: T2-T4-T6-CN 0:30 - 23:00.

- Đối tượng: Tất cả anh hùng tham gia Võ Thần 3D.

- Điều kiện tham gia: Nhân vật đạt Lv.31 trở lên, Mỏ thưởng: Lv31~100, Mở cao cấp: Lv50~100.

- Phần thưởng: Đồng, Tinh Hoa Báu.

- Cách thức tham gia:

          Đến giờ hoạt động, chọn biểu tượng Khiêu Chiến, chọn mục Theo Giờ -> Đoạt Khoáng.

 

 

 

II. Đoạt Khoáng

Quy tắc:

- Mỗi người chỉ được chiếm 1 điểm khoáng.

 

 

- Có 2 loại Mỏ Khoáng là Mỏ thường và Mỏ cao cấp.

 

 

- Mỗi ngày 23:00~00:30 không thể chiếm khoáng sản.

- Mỗi khoáng mạch có thể chiếm 2 giờ, kết thúc sẽ tự động hủy trạng thái chiếm.

 

 

- Nếu giữa đường bị cướp, thu ích sẽ tính theo thời gian đến lúc bị cướp.

- Chủ động bỏ chiếm lĩnh, thu ích sẽ tính theo thời gian chiếm đến lúc đó.

 

 

Võ thần 3D
Võ thần 3D
Menu
Đoạt Khoáng

Hoan nghênh các anh hùng đến với Võ Thần 3D.

 

Chiếm giữ các mỏ khoáng, thu về những tài nguyên giá trị cùng với đó là tranh đoạt mỏ khoáng của người chơi khác sẽ mạng lại lợi ích to lớn. Hãy đến tham gia Đoạt Khoáng để chứng tỏ bản lĩnh và sức mạnh bản thân.

 

I. Giới thiệu

- Thời gian: T2-T4-T6-CN 0:30 - 23:00.

- Đối tượng: Tất cả anh hùng tham gia Võ Thần 3D.

- Điều kiện tham gia: Nhân vật đạt Lv.31 trở lên, Mỏ thưởng: Lv31~100, Mở cao cấp: Lv50~100.

- Phần thưởng: Đồng, Tinh Hoa Báu.

- Cách thức tham gia:

          Đến giờ hoạt động, chọn biểu tượng Khiêu Chiến, chọn mục Theo Giờ -> Đoạt Khoáng.

 

 

 

II. Đoạt Khoáng

Quy tắc:

- Mỗi người chỉ được chiếm 1 điểm khoáng.

 

 

- Có 2 loại Mỏ Khoáng là Mỏ thường và Mỏ cao cấp.

 

 

- Mỗi ngày 23:00~00:30 không thể chiếm khoáng sản.

- Mỗi khoáng mạch có thể chiếm 2 giờ, kết thúc sẽ tự động hủy trạng thái chiếm.

 

 

- Nếu giữa đường bị cướp, thu ích sẽ tính theo thời gian đến lúc bị cướp.

- Chủ động bỏ chiếm lĩnh, thu ích sẽ tính theo thời gian chiếm đến lúc đó.