Kinh Mạch

Đối với người trong giang hồ, kinh mạch con người ngoài khả năng quyết định sinh tử, điều trị bách bệnh còn có khả năng phát huy được tiềm năng sức mạnh khó lường. Một khi kinh mạch được đả thông, năng lực sẽ được phát huy đến cực hạn, võ học từ đó cũng đạt đến một cảnh giới mới.

Trong kỳ kinh bát mạch, Nhậm và Đốc là chủ mạch, lần này mở ra hi vọng quý đại hiệp có thể nhanh chóng đả thông, nắm vững sở trường của đại mạch này.

 

I. Giới thiệu

Mở giao diện:  Chọn biểu tượng Cường Hóa -> Kinh Mạch

 

 

II. Hệ thống Kinh mạch

1. Kinh Mạch

- Kinh mạch là cách duy nhất để tăng sao và tăng tư chất nhân vật.

- Mỗi dòng kinh mạch gồm 10 huyệt vị, đả thông hết sẽ đả thông tổng kinh mạch.

 

 

2. Huyệt Vị

- Mỗi huyệt vị đả thông sẽ tăng một số thuộc tính, tổng hợp vào tổng thuộc tính kinh mạch.

- Vượt ải để nhận “Sao” đả thông huyệt vị.

 

 

3. Tăng Sao

- Nhân vật tăng cấp sao cần đả thông huyệt vị.

 

 

4. Tăng phẩm chất

- Mở Nhậm mạch, nhân vật đạt 13 tư chất Vàng.

 

 

- Mở Đốc mạch, nhân vật đạt 16 tư chất Vàng.

 

 

 

Võ thần 3D
Võ thần 3D
Menu
Kinh Mạch

Đối với người trong giang hồ, kinh mạch con người ngoài khả năng quyết định sinh tử, điều trị bách bệnh còn có khả năng phát huy được tiềm năng sức mạnh khó lường. Một khi kinh mạch được đả thông, năng lực sẽ được phát huy đến cực hạn, võ học từ đó cũng đạt đến một cảnh giới mới.

Trong kỳ kinh bát mạch, Nhậm và Đốc là chủ mạch, lần này mở ra hi vọng quý đại hiệp có thể nhanh chóng đả thông, nắm vững sở trường của đại mạch này.

 

I. Giới thiệu

Mở giao diện:  Chọn biểu tượng Cường Hóa -> Kinh Mạch

 

 

II. Hệ thống Kinh mạch

1. Kinh Mạch

- Kinh mạch là cách duy nhất để tăng sao và tăng tư chất nhân vật.

- Mỗi dòng kinh mạch gồm 10 huyệt vị, đả thông hết sẽ đả thông tổng kinh mạch.

 

 

2. Huyệt Vị

- Mỗi huyệt vị đả thông sẽ tăng một số thuộc tính, tổng hợp vào tổng thuộc tính kinh mạch.

- Vượt ải để nhận “Sao” đả thông huyệt vị.

 

 

3. Tăng Sao

- Nhân vật tăng cấp sao cần đả thông huyệt vị.

 

 

4. Tăng phẩm chất

- Mở Nhậm mạch, nhân vật đạt 13 tư chất Vàng.

 

 

- Mở Đốc mạch, nhân vật đạt 16 tư chất Vàng.