Pháp Bảo

Hoan nghênh các anh hùng đến với Võ Thần 3D.

 

Hệ thống Pháp Bảo trong Võ Thần 3D ngoài việc giúp cho ngoại trang của tướng trở nên đẹp hơn, Pháp bảo còn đem lại những thuộc tính cơ bản giúp cho các vị tướng trong đội hình trở nên mạnh mẽ hơn khi ra trận.

 

I. Giới thiệu

Mở giao diện: Trận Dung -> Tướng -> Pháp Bảo

 

 

 

II. Hệ thống Pháp Bảo

1. Phân loại Pháp Bảo

- Trong Võ Thần 3D pháp bảo bao gồm 6 loại khác nhau là: Phúc Đáo, Sương Linh, Kiếm Ý, Lạc Mai, Thanh Lân, Càn Khôn.

 

 

- Phẩm chất của pháp bảo chia thành 4 loại: Lục, Lam, Tím, Vàng.

- Mỗi loại pháp bảo đều gia tăng một thuộc tính cho tướng khác nhau.

2. Giám định

- Giám định để biết được phẩm chất và thuộc tính cơ bản của pháp bảo.

 

 

- Phẩm chất pháp bảo khi giám định được là ngẫu nhiên.

3. Tăng cấp

- Tăng cấp Pháp Bảo sẽ tăng cấp và thuộc tính cơ bản.

- Giới hạn cấp Pháp bảo = cấp hiện tại của tướng chính.

- Tự tăng cấp đến lv nhân vật sẽ dừng.

 

 

4. Đột phá

- Mỗi lần đột phá sẽ tăng thuộc tính cơ bản Pháp Bảo, tăng thêm 1 thuộc tính mới, tối đa đột phá +5.

- Đột phá cần “Quyển Đột Phá”, “nguyên liệu” và vật liệu đột phá thường.

 

 

5. Tăng sao

- Tăng sao Pháp Bảo sẽ tăng thuộc tính cơ bản Pháp Bảo.

- Tăng sao Pháp Bảo không hạn chế cấp, phẩm chất Lục, Lam, Tím tối đa có thể tăng đến 5 sao, Vàng có thể tăng đến 15 sao.

- Tăng sao Pháp Bảo tốn “Tinh Thiết”.

 

Võ thần 3D
Võ thần 3D
Menu
Pháp Bảo

Hoan nghênh các anh hùng đến với Võ Thần 3D.

 

Hệ thống Pháp Bảo trong Võ Thần 3D ngoài việc giúp cho ngoại trang của tướng trở nên đẹp hơn, Pháp bảo còn đem lại những thuộc tính cơ bản giúp cho các vị tướng trong đội hình trở nên mạnh mẽ hơn khi ra trận.

 

I. Giới thiệu

Mở giao diện: Trận Dung -> Tướng -> Pháp Bảo

 

 

 

II. Hệ thống Pháp Bảo

1. Phân loại Pháp Bảo

- Trong Võ Thần 3D pháp bảo bao gồm 6 loại khác nhau là: Phúc Đáo, Sương Linh, Kiếm Ý, Lạc Mai, Thanh Lân, Càn Khôn.

 

 

- Phẩm chất của pháp bảo chia thành 4 loại: Lục, Lam, Tím, Vàng.

- Mỗi loại pháp bảo đều gia tăng một thuộc tính cho tướng khác nhau.

2. Giám định

- Giám định để biết được phẩm chất và thuộc tính cơ bản của pháp bảo.

 

 

- Phẩm chất pháp bảo khi giám định được là ngẫu nhiên.

3. Tăng cấp

- Tăng cấp Pháp Bảo sẽ tăng cấp và thuộc tính cơ bản.

- Giới hạn cấp Pháp bảo = cấp hiện tại của tướng chính.

- Tự tăng cấp đến lv nhân vật sẽ dừng.

 

 

4. Đột phá

- Mỗi lần đột phá sẽ tăng thuộc tính cơ bản Pháp Bảo, tăng thêm 1 thuộc tính mới, tối đa đột phá +5.

- Đột phá cần “Quyển Đột Phá”, “nguyên liệu” và vật liệu đột phá thường.

 

 

5. Tăng sao

- Tăng sao Pháp Bảo sẽ tăng thuộc tính cơ bản Pháp Bảo.

- Tăng sao Pháp Bảo không hạn chế cấp, phẩm chất Lục, Lam, Tím tối đa có thể tăng đến 5 sao, Vàng có thể tăng đến 15 sao.

- Tăng sao Pháp Bảo tốn “Tinh Thiết”.